Kansliet

Kansliet sköter den löpande verksamheten i enlighet med styrelsens direktiv. Kanslipersonalen består av förhandlingschef och en organisationssekreterare.

Styrelsen

Styrelsen ansvarar för föreningens förvaltning. Till styrelsen hör ordförande samt nio ordinarie medlemmar. Varje ordinarie medlem har en personlig suppleant. Styrelsen väljer inom sig en viceordförande. Mandatperioden är två år. Styrelsen är beslutför då ordförande eller viceordförande samt minst hälften av övriga medlemmar är närvarande. Till styrelsens uppgifter hör bl.a. att sköta föreningens medel, att anta nya medlemmar, bereda ärenden inför föreningsmöten, anställa personal och ordna förtroendemannaval.

Föreningsmöte

Akava-Ålands högsta beslutande organ är föreningens vår- och höstmöte. Rösträtt vid föreningsmöten har de representanter som utsetts av medlemsföreningarna. Vid vårmötet utses valberedning, bokslutet godkänns och styrelsen beviljas ansvarsfrihet. Vid höstmötet väljs ordförande samt styrelse och verksamhetsgranskare vartannat år, budget och verksamhetsplan för följande kalenderår fastställs varje höst.

Styrelsen 2020-2021

Ordinarie medlemmar Suppleanter
Sune Alén (Ordförande)

Ål.lärarförening


Silvana Fagerholm-Sjöblom

Akavas Specialorg.

Tomas Fellman

Högskoleutbildade Samhällsvetare

Annett Jansson

Ål.Barnträdgårdslärare

Caroline Fagerholm

Ål.Barnträdgårdslär.

Kimmo Mattsson

Ål.Gymnasielärare.Viceordf.

Raili Pakanen

Ål.Gymnasielärare

Irma Wilenius

Ål.Lärarförening

Niklas Wasén

Ål.Lärarförening

Johnny Eklöw

Ål.Lärarförening

Anne Almkvist

Ål.Lärarförening

Tuomas Nymark

Ål.Polisförening

Magnus Gustafsson

Ål.Polisförening

Crister Eriksson

Ål.Psykologförening

Johnny Lindström

DIFF-Ingenjörerna i Finland

Päivi Hämelahti

Finl.Läkarförbund

Anna Sjöwall

Finl.Läkarförbund

Paulina Eklund

Talentia-Åland

Maria Gröndahl

Talentia-Åland