Akava

Kansliet

Kansliet sköter den löpande verksamheten i enlighet med styrelsens direktiv. Kanslipersonalen består av förhandlingschef och en organisationssekreterare.

Styrelsen ansvarar för föreningens förvaltning. Till styrelsen hör ordförande samt nio ordinarie medlemmar. Varje ordinarie medlem har en personlig suppleant. Styrelsen väljer inom sig en viceordförande. Mandatperioden är två år. Styrelsen är beslutför då ordförande eller viceordförande samt minst hälften av övriga medlemmar är närvarande. Till styrelsens uppgifter hör bl.a. att sköta föreningens medel, att anta nya medlemmar, bereda ärenden inför föreningsmöten, anställa personal och ordna förtroendemannaval.

Akava-Ålands högsta beslutande organ är föreningens vår- och höstmöte. Rösträtt vid föreningsmöten har de representanter som utsetts av medlemsföreningarna. Vid vårmötet utses valberedning, bokslutet godkänns och styrelsen beviljas ansvarsfrihet. Vid höstmötet väljs ordförande samt styrelse och revisorer, budget och verksamhetsplan för följande kalenderår fastställs.

Ordinarie medlemmar Suppleanter
Sune Alén, Ål.lärarförening, ordförande  
Irma Wilenius, Ål.Lärarförening Niklas Wasén, Ål.Lärarförening
Johnny Eklöw, Ål.Lärarförening Anne Almkvist, Ål.Lärarförening
Annett Jansson, Ål.Barnträdgårdslärare Caroline Fagerholm, Ål.Barnträdgårdslär.
Päivi Hämelahti, Finl.Läkarförbund  Anna Sjöwall, Finl.Läkarförbund
Paulina Eklund, Talentia-Åland Maria Gröndahl, Talentia-Åland
Silvana Fagerholm-Sjöblom, Akavas Specialorg. Tomas Fellman, Högskoleutb. Samhällsvetare
Crister Eriksson, Ålands Psykologförening Johnny Lindström,DIFF-Ingenjörerna i Finland
Kimmo Mattsson, Ål. Gymnasielärare Raili Pakanen, Ål. Gymnasielärare
Tuomas Nymark, Ål.Polisförening Magnus Gustafsson, Ål.Polisförening

 

Akava